Het CBS heeft recentelijk onderzoek gedaan dat betrekking heeft op personen die geen aanvullend pensioen opbouwen bij hun werkgever, de zogeheten witte vlekken op pensioengebied. 

Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft middels een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekomst van het pensioenstelsel en zal oplossingsrichtingen aandragen die kunnen bijdragen aan een toereikend pensioen voor alle werkenden. Er zijn op de arbeidsmarkt twee groepen die niet verplicht worden om aanvullend pensioen op te bouwen: werknemers in de witte vlek en de zelfstandigen. Daarnaast heeft de groep flexwerkers te maken met een aantal belemmeringen bij pensioenopbouw.

Witte werknemers en witte werkgevers

Het onderzoek van het CBS heeft betrekking op personen in loondienst die geen aanvullend pensioen opbouwen via hun werkgever. Ook wel de zogenoemde witte vlek op pensioengebied. In dit verband wordt ook wel gesproken over witte werknemers (werknemer zonder een pensioenregeling in de tweede pijler) en witte werkgevers (een werkgever die geen pensioenvoorziening aan zijn werknemers aanbiedt).Uitkomst onderzoek CBSUit het onderzoek van het CBS blijkt dat de witte vlek iets kleiner is geworden. Ongeveer 4 procent (circa 228.000 personen) van alle werknemers tussen 25 en 64 jaar met een fiscaal jaarloon boven het wettelijk minimumloon (na correctie voor het aantal gewerkte uren) bouwde eind 2013 geen pensioen op via de werkgever. In de leeftijdsklasse 21 tot 25 jaar was de witte vlek iets groter (7 procent, circa 22.000 personen). In 2010 was het percentage werknemers in de witte vlek onder 25-64-jarige werknemers met een fiscaal jaarloon boven het wettelijk minimumloon nog 8 procent. Een deel van de afname van de witte vlek wordt verklaard door betere informatievoorziening.

De witte werknemers zijn te onderscheiden in twee groepen;

 • Werknemers in de witte vlek tussen 25 en 64 jaar is circa 1,5 procent (circa 80.000 personen) werkzaam bij een witte werkgever.
 • Circa 2,5 procent (circa 140.000 personen) zijn werkzaam bij een werkgever die een pensioenregeling aanbiedt. Het is opvallend dat meer dan de helft van de werknemers in de witte vlek werkzaam is bij een werkgever die wel enige vorm van arbeidsvoorwaardelijk pensioen aanbiedt aan minimaal één van zijn werknemers. Het onderzoek van het CBS gaat niet in op de vraag waarom deze groep geen pensioen opbouwt in de tweede pijler.

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen geldt in het algemeen geen pensioenplicht. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de zelfstandigen geen aanvullend pensioen heeft geregeld. Voor ongeveer de helft van hen geldt dat hun huidige inkomen daartoe ook niet noodzaakt. Voor deze groep is de AOW voldoende om te voorkomen dat zij een (te) grote inkomensterugval hebben. Anderen zouden daarentegen een pensioenreservering moeten doen om te voorkomen dat zij na beëindiging van de activiteiten worden geconfronteerd met een aanzienlijke inkomensterugval. Zij geven echter geen prioriteit aan het uitzoeken en afsluiten van een pensioenverzekering, of vinden dit te ingewikkeld.

Flexwerkers

Voor werknemers in loondienst geldt dat steeds meer loopbanen fases bevatten waarin werknemers geen vast contract hebben (begin en einde loopbaan en na een periode van werkloosheid). Een deel van de werknemers zit langdurig in de flexibele schil.Een deel van de flexwerkers, de uitzendkrachten, heeft te maken met een wachttijd. Dit betekent dat pas na 6 maanden wordt gestart met pensioenopbouw. Daarnaast vinden in de flexibele schil veel baanwisselingen plaats, waardoor flexwerkers vaak versnipperd pensioen opbouwen bij verschillende fondsen.woorden en binnen een redelijke termijn afgehandeld door de verzekeraar en PPI.

Doe het zelf

 • U doet alles zelf
 • U valt niet onder een CAO of BPF
 • Er zijn maximaal 10 werknemers
 • Er is nog geen pensioenregeling
 • U kunt de financiële lasten dragen

- Execution Only -

Doe het zelf. Wij toetsen

 • U doet bijna alles zelf
 • Wij toetsen de CAO of BPF-plicht
 • Er zijn maximaal 10 werknemers
 • Er is nog geen pensioenregeling
 • U kunt de financiële lasten dragen

- Execution Only -

Maatwerk met advies

 • Advies voor passende regeling
 • Onderzoek naar CAO en BPF-plicht
 • Onderzoek of het financieel past
 • Meerdere offertes
 • Personeelsvoorlichting

 

Live chat
Deze website maakt gebruik van Cookies. Door gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.
Ok